กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต ๒
เรื่อง
มาตรการกำกับติดตามและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒
2 พฤศจิกายน, 2023
นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘
2 พฤศจิกายน, 2023
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นหรือคลิปวิดีโอ
24 กรกฎาคม, 2023
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566
24 กรกฎาคม, 2023
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด
7 มิถุนายน, 2022
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป”สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2
21 มิถุนายน, 2021
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันํธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
21 มิถุนายน, 2021
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ พ.ศ.2555
2 กุมภาพันธ์, 2021
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2 กุมภาพันธ์, 2021